Yanchuan Yang (*1986 in Shandong, China)

Ich bin Tier, ich bin Mensch, video, 2:47 min, 2017

Ich bin Tier, ich bin Mensch.

Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.

Freiheit, ink on xuan paper, 180 x 100 cm, 2017