Yanchuan Yang (*1986 in Shandong, China)

Ich bin Tier, ich bin Mensch, Video, 2:47 min, 2017

Ich bin Tier, ich bin Mensch.

Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.
Ich bin Tier.

Freiheit, Tusche auf Xuan-Papier, 180 x 100 cm, 2017